Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi
  Użytkownik Hasło
  Zapomniałeś hasła? Kliknij, by odzyskać hasło.
Nie masz konta? Zarejestruj się
 
 
       
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Szkolenia

 


Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi zaprasza na

Szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami, osób na stanowiskach robotniczych oraz osób na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w firmach budowlanych

Szkolenia BHP pełnią rolę szkolenia okresowego, mającego na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno‑organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenia przeznaczone są dla osób kierujących pracownikami, w szczególności dla kierowników, mistrzów i brygadzistów, osób na stanowiskach robotniczych oraz dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenia odbywać się będą
w Sali Konferencyjnej Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, ul. Łąkowa 11.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 180 poz. 1860.

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy uczestnik otrzymuje skrypt zawierający komplet materiałów dydaktycznych i szkoleniowych dotyczących zagadnień poruszanych na spotkaniu.

Celem spotkania jest omówienie problemów branży budowlanej związanych z interpretacją niektórych przepisów oraz dyskusja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. nr 103, poz. 472 ze zm.).

Ramowy program szkolenia okresowego dla:

a) osób kierujących pracownikami

L.p.

Tematyka szkolenia

Liczba godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

1

2.

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku

2

4.

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

2

5.

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

2

6.

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

2

7.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

8.

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

1

9.

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

1

Razem:

16 h

b) osób na stanowiskach robotniczych

L.p.

Tematyka szkolenia

Liczba godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

1

2.

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku

2

4.

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

2

Razem:

8 h

c) osób na stanowiskach administracyjno-biurowych

L.p.

Tematyka szkolenia

Liczba godzin

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

2

a) prawa i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

2

3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

2

4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

Razem:

8 h

 

d) osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

L.p.

Tematyka szkolenia

Liczba godzin

1.

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

3

2.

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3.

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)

4

4.

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)

2

5.

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu

3

6.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

Razem:

16 h

Harmonogram szkoleń zawarty w karcie zgłoszenia!

Kara zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami w dziale X Kodeksu Pracy do najważniejszych zadań pracodawcy należy zaliczyć przede wszystkim ochronę zdrowia i życia zatrudnionych przez niego pracowników poprzez:

  • stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochronę zdrowia pracowników,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy.

Pracując na wysokości, podczas wykonywania codziennych zadań, pracownik jest ciągle narażony na upadek. Jednym z najprostszych narzędzi zapobiegawczych, którym może posługiwać się pracodawca, jest informacja. Jej właściwe przekazywanie może w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko powstania wypadku. Sklasyfikowanie pracy na wysokości, jako szczególnie niebezpiecznej, narzuca na pracodawcę szereg dodatkowych obowiązków. Jest to m.in. obowiązek przeprowadzania, co najmniej raz do roku, szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa, ewakuacji i pierwszej pomocy. Ponadto, według art. 237.3 KP, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi organizuje szkolenie

„Bezpieczna praca na wysokości w budownictwie –
szkolenie dla kierowników i osób nadzorujących pracowników w firmach budowlanych”.

Szkolenie organizowane jest w ramach Kampanii Informacyjno-Kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki, poślizgnięcia".

Zakres tematyczny:

1. Podstawowe przepisy BHP pracy na wysokości:

· Zapoznanie się z  ustawami i rozporządzeniami ministra gospodarki w sprawie prac szczególnie niebezpiecznych, a w szczególności pracy na wysokości.

· Prawa i obowiązki; właściciela firmy, kierownika, nadzorcy i pracownika.

· Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi prawidłowej oceny ryzyka zawodowego
(instruktaż stanowiskowy) i czynników wpływających na jego zmianę.

· Prawidłowa ocena warunków atmosferycznych wraz z tabelami temperaturowo-wiatrowymi.

· Umiejętność rozróżnienia sprzętu sportowego, od sprzętu do pracy na wysokości.

· Stałe systemy asekuracji.

· Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego wyznaczania terenu pracy.

2. Omówienie podstawowego sprzętu do pracy na wysokości:

· Prezentacja i omówienie eksploatacji oraz konserwacji wybranego sprzętu potrzebnego do prawidłowej asekuracji na jednym z powyższych obiektów.

3. Zakładanie stanowisk asekuracyjnych  (demonstracja):

· Prawidłowe wybieranie punktów stanowiskowych w miejscu swojej pracy.

4. Indywidualny dobór sprzętu- zestawienie kompletów do pracy (demonstracja).

5. Asekuracja na konstrukcjach pionowych:

· Poznanie różnych systemów stałej asekuracji wykorzystywanych do pionowego wejścia

· Umiejętność bezpiecznego poruszania się po drabinie bez istniejącego systemu asekuracji (przepinanie się po konstrukcji)

· Poznanie sposobu tworzenia asekuracji własnej na pionowej drabinie i sposobu pracy z niej.

6. Praca w polu elektromagnetycznym

· Regulacje prawne z zakresu oceny ryzyka związanego z pracą w polu elektromagnetycznym oraz zasad nadzoru nad środowiskiem elektromagnetycznym.

· Omówienie czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

· Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe.

· Charakterystyka najczęściej spotykanych źródeł pola elekromagnetycznego.

· Omówienie sposobów i metod obniżania ryzyka występowania szkodliwego wpływu mikrofal.

· Omówienie najczęściej występujących wypadków i sposobów ich unikania.

7. Podsumowanie nabytych wiadomości – pytania i odpowiedzi

Czas trwania szkolenia: 8 godzin (8.00 – 16.00).

Koszt szkolenia: 449 zł netto/osobę + 23 % VAT (w tym materiały w formie elektronicznej, kawa, herbata).

Termin szkolenia: do ustalenia

Szkolenie potwierdzone jest imiennym certyfikatem wystawianym bezterminowo

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, ul. Łąkowa 11, / budynek fabryczny – II p./ .

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia: tel./fax 42 639-53-04 lub email: izbabud@lakowa11.lodz.pl


Szanowni Państwo,
                 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Regionalna Izba Budownictwa w  Łodzi  organizuje szkolenie

„Bezpieczeństwo pracy w wykopach”

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących pracownikami, dla pracowników wykonujących prace w wykopach oraz dla służb BHP w przedsiębiorstwach budowlanych.

Program szkolenia


1. Praca na wysokości – regulacje prawne.
2. Zasady bezpieczeństwa przy pracach na wysokości.
3. Organizacja i planowanie prac na wysokości.
4. Wykopy – regulacje prawne.
5. Przygotowanie sprzętu i pracowników do prowadzenia prac ziemnych. Metody wzmacniania podłoża.
6. Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu wykopów w zależności od kategorii gruntu.
7. Zabezpieczanie ścian wykopów poprzez skarpowanie, obudowy tradycyjne oraz przykłady zabezpieczeń ściankami szczelinowymi, szczelnymi, palisadami.
8. Zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac w wykopach.
9. Obowiązki i odpowiedzialność nadzoru.
10. Analiza przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w wykopach.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8.00 – 16.00).

Koszt szkolenia: 290 zł + 23 % VAT

Termin szkolenia:  do ustalenia

Szkolenie potwierdzone jest imiennym certyfikatem.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia:  tel./fax 42 639-53-04 lub email: izbabud@lakowa11.lodz.pl

 Wiadomości / Aktualności Walne Zgromadzienie 12.06.2019 r. Posiedzenie Rady Regionalnej Izby Budownictwa - 14.05.2019 r. 17 kwietnia 2019r - Środa na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną Spotkanie przedświąteczne - 9 kwietnia 2019 r. 20 lutego 2019r - Środa na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 23 stycznia 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną WSPÓLNA WIGILIA oraz GALA wręczenia Nagrody Gospodarczej Laur im. Rajmunda Rembielińskiego 5 grudnia 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 16 listopada 2018r. - Piątek na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 17 października 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 18 września 2018r. - II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji 11 lipca 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną Spotkanie z cyklu Środy na Łąkowej! Termin przeniesiony na 20.06.2018 r. 16 maja 2018 r. - Środa na Łąkowej z wizytą u Architektów - Budujemy Łódź Unikalną Spotkanie z cyklu Środy na Łąkowej! Termin przeniesiony na 16.05.2018 r.
© 2008 Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi.
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
tel./fax: 042 639 53 04
Adres e-mail: izbabud@lakowa11.lodz.pl
Realizacja projektu: espe.net.pl. Design & code: przeslakowski.com.