Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi
  Użytkownik Hasło
  Zapomniałeś hasła? Kliknij, by odzyskać hasło.
Nie masz konta? Zarejestruj się
 
 
       
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną 2 sierpnia 2017 r. - relacja

Rewitalizacja – Pierwsze wrażenia z tamtej strony

Spotkanie z Wojciechem Wycichowskim w ramach comiesięcznych spotkań „Środy na Łąkowej – Budujemy Łódź Unikalną” 2 sierpnia 2017r.

 

Wojciech Wycichowski jako architekt od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rewitalizacji i aktywnie uczestniczy w procesie rewitalizacji miasta oraz procesów przemian zachodzących w Łodzi. Zarządzaniem Prezydent Miasta Hanny Zdanowskiej z dnia 12 czerwca 2017r został członkiem Komitetu Rewitalizacji z rekomendacji Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi, SARP i Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Czym jest ta słynna rewitalizacja?

Podstawę i wymiar formalny nadaje Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777  z p.z.). Zgodnie z ustawą „ Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

Na podstawie wytycznych i założeń ustawy w Łodzi zostało zdefiniowanych 8 obszarów rewitalizacji. Na podstawie ustawy możliwe jest interwencja publiczna pozwalająca na wyście ze stanu kryzysowego. Szczegóły dotyczące założeń Łódzkiej Rewitalizacji odnajdą Państwo na dedykowanych stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi. http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/

Potrzeby inwestycyjne w zdefiniowanych obszarach, ale również całej Łodzi są ogromne. Środki przewidziane na rewitalizację do roku 2026,oraz z już zrealizowanych projektów, to ponad 4 mld PLN, oczywiście uwzględniając środki prywatne. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z badaniami nad problematyką rewitalizacji prowadzone przez zespół Profesora Tadeusza Markowskiego z Interdyscyplinarnego Centrum Studiów miejskich, środki publiczne na projekty rewitalizacyjne w Europie i na świecie stanowią wyłącznie ok. 10-20%.

Jak wielką rolę do spełnienia mają więc łódzcy przedsiębiorcy i kapitał prywatny. 

Analizując gminy program rewitalizacji niestety odnosi się wrażenie, że podstawowym działaniem są remonty zdegradowanej tkanki budowlanej. Jako ekspert Wojciech Wycichowski zwraca uwagę na brak równowagi pomiędzy poszczególnymi komponentami rewitalizacji. Nieadekwatne do nakładów na „remonty” są działania w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Zwraca uwagę, że już dziś potrzeba silnego zewnętrznego i społecznego nacisku na zbudowanie równowagi pomiędzy komponentami procesu rewitalizacji. 

Obecnie realizowane są 2 projekty pilotażowe rewitalizacji, na szczególną uwagę zasługuje projekt „Modelowej Wspólnoty”. Projekt „Modelowej Wspólnoty” dobrze przeprowadzony może stanowić wyjątkową wartość dla procesu rewitalizacji. To podejście może pozwolić na trwałe zmiany i uzyskanie synergii w procesie odbudowy tożsamości śródmieścia. To właśnie wymiar społeczny wspólnoty, może pozwolić na wypełnienie przestrzeni architektonicznej treścią i odbudowę miejskiego charakteru centrum.Szczególnie, jeżeli nie będzie się ona zamykała w samej wspólnocie, będzie pozytywnie „zarażała” sąsiadów i budowała wyjątkowość (naszą unikalność) miejsca, szanując zastane tradycje i lokalne historie.

Z punku widzenia stanu programu rewitalizacji jesteśmy w kluczowym momencie, ponieważ zostały ogłoszone i rozstrzygnięte pierwsze przetargi. Wszystkie nasze lokalne firmy zainteresowane projektami rewitalizacyjnymi powinny na bieżąco śledzić ogłoszenia Urzędu Miasta, ponieważ w najbliższym czasie planowany jest wysyp kolejnych projektów rewitalizacyjnych w Łodzi.

Dla powodzenia programu rewitalizacji zdaniem Pana Wojciecha kluczowa jest głęboka partycypacja społeczna. Tylko i wyłącznie, poprzez zagwarantowanie partycypacji mieszkańców Łodzi uda się dokonać kluczowej zmiany dla wyjścia z sytuacji kryzysowej zdefiniowanej w obszarach rewitalizowanych. Obecnie to Urząd Miasta i jego agendy koordynują proces partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji. Kluczowym problemem jest komunikacja i marketing projektu rewitalizacji realizowany przez Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta. Brak jest właściwej komunikacji projektu, a jakość organizowanych spotkań i konsultacji, w których dotychczas uczestniczył pozostawia wiele do życzenia. Jak wskazuje Pan Wojciech uczestnicząc w spotkaniach można było odnieść wrażenie, że odbywały się one wyłącznie dla ich odbycia. Plan i program miał na celu jak najmniejszą możliwość wypowiedzenia się mieszkańców i uczestników spotkań. Spotkania nie miały na celu poszukiwania jak najlepszych rozwiązań, pomysłów i projektów, ale ukierunkowane były na obronę i osłonę dla zaproponowanych „z góry” rozwiązań. Bazując na własnych doświadczeniach Pan Wojciech wskazuje, że w rzeczywistości Urząd Miasta i urzędnicy nie dotarli z informacją o projekcie rewitalizacji do najbardziej zainteresowanych tym procesem tj. mieszkańców. Metody, język komunikacji, przygotowane informacje plakatowe były całkowicie niezrozumiałe i nieczytelne dla mieszkańców. Zamiast partycypacji mamy informację o założonych przez Urząd Miasta działaniach.

Gdzie jesteśmy i jaki jest harmonogram programu rewitalizacji?

W programie mamy zdefiniowane 3 okresy rewitalizacyjne:

·         2018 -2020 – I okres,

·         2021 – 2023 – II okres,

·         2024 - 2026 – III okres.

Zdefiniowane okresy gminnego programu rewitalizacji powinny być monitorowane, aby na podstawie analiz i wniosków z wcześniejszych projektów, modyfikować i optymalizować alokację środków w gminnym programie rewitalizacji. Analiza założeń monitoringu i założonych analiz oceniających na dzień dzisiejszy budzi wiele wątpliwości, co do parametrów oceny jak również planowanych działań optymalizacyjnych. Na pierwszy plan wyłania się brak oceny działań koordynacyjnych pomiędzy poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta oraz efektywności realizowanych zadań.

Analizując dotychczasowe przetargi Wojciech Wycichowski wskazał na podstawowy problem, że konstrukcja zamówienia w przetargu wykluczała z góry możliwość uczestnictwa w nim łódzkich, lokalnych firm, które to zgodnie założeniami ustawy powinny być jednym z najistotniejszych elementów odbudowy lokalnej gospodarki. Już na etapie koncepcyjno-inwentaryzacyjnym sformułowanie zapisów przetargów wykluczyło łódzkie firmy architektoniczne z możliwości wystartowania w nich. Sposób sformułowania warunków brzegowych i wymogów referencyjnych, był taki że na pewno nie mogły ich spełnić lokalne biura architektoniczne i zespoły. Jednak na koniec realną pracę na rzecz koncernów typu Deloitte czy Egis wykonywały łódzkie firmy. Na pewno za zdecydowanie niższe stawki. Szkoda, że już na tym etapie ograniczono możliwości dla łódzkich firm.  

Zarządzanie programem rewitalizacji

Najważniejszym w procesie jest Urząd Prezydenta Miasta Łodzi, który ma do swej dyspozycji Koordynatora projektu Rewitalizacji – Dyrektora Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta. To właśnie Koordynator Gminnego programu rewitalizacji ma wszelkie kompetencje koordynacyjne od strony Urzędu Miasta. Komitet Rewitalizacji jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Łodzi. 1 marca 2017 roku został powołany Komitet Sterujący – najważniejsze ciało kolegialne projektu rewitalizacji. Niestety, od czasu powołania do początku sierpnia nie doszło jeszcze do pierwszego spotkania Komitetu Sterującego. I wiadomo już, że odbędzie się ono dopiero we wrześniu. Budzi sporo wątpliwości, dlaczego tak kluczowy organ w programie rewitalizacji nie ukonstytuował się do dnia dzisiejszego, a równolegle trwają procedury przetargowe na projekty rewitalizacyjne. Analizując skład Komitetu Rewitalizacyjnego, gość specjalny spotkania, zwrócił uwagę na wiele bardzo wąskich grup interesów, które weszły w skład 34 osobowego Komitetu. W rzeczywistości ich aktywność, jego zdaniem nie będzie dotyczyć całego procesu rewitalizacji, a zapewne będą koncentrować się na wycinkowych komponentach i projektach chroniącym ich interesy.

Elementy mogące negatywnie wpływać na projekt rewitalizacji:

·         wyprzedaż nieruchomości dla ratowania budżetu miasta,

·         wyprzedaże nieruchomości poza centrum miasta, dalsze rozpraszanie inwestorów i deweloperów – brak koncentracji na centrum,

·         formuła informacji o programie rewitalizacji,

·         brak monitoringu zmian realizowanych w ramach programu rewitalizacji i poszczególnych projektów,

·         słabe zainteresowanie obywateli i mieszkańców programem rewitalizacji,

·         sposób realizacji przetargu na „modelową wspólnotę” – czas przygotowania przetargu 6 miesięcy, czas złożenia na ofertę 1 tydzień, (przetarg zorganizowany dla jasno zdefiniowanego odbiorcy);

·         przetargi zaprojektuj i wybuduj w przypadku projektów inwestycyjnych i remontowych, tylko teoretycznie cena nie jest kryterium decydującym,

·         w żadnym z ogłoszonych projektów brak jest analizy kosztów eksploatacji, a koszty eksploatacji nie stanowią kluczowego kryterium wyboru ofert na realizacje projektów rewitalizacyjnych, przecież to my podatnicy i mieszkańcy miasta będziemy w przyszłości ponosić koszty utrzymania rewitalizowanego mienia komunalnego,

·         brak wykorzystania przez służby miejskie dostępnych najnowszych technologii typu BIM dla ograniczenia o co najmniej 10% kosztów inwestycyjnych i co najmniej o 30% kosztów eksploatacyjnych.

W naszym imieniu Wojciech Wycichowski, będzie naszym przedstawicielem w Komitecie Rewitalizacji. Będzie przyglądał się, doradzał, i będzie dążył, aby rewitalizacja była korzystna dla każdego z nas tj. mieszkańca Łodzi i podatników. 

Włączmy się w społeczny monitoring projektów i efektywnego wydatkowania środków publicznych i budowanie łódzkiej kompetencji w ramach Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji. Kontakt: izbabud@lakowa11.lodz.pl

Pamiętajmy, że trwają konsultacje dokumentu planistycznego  kształtującego system urbanistyczny i formalno-prawny w mieście tj. projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”. Od 17 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r., projekt Studium... jest wyłożony do publicznego wglądu zgodnie z procedurą planistyczną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Każdy mieszkaniec Łodzi ma możliwość uczestniczenia w protokołowanych dyskusjach publicznych:

- 6 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00+ w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 –  zagadnienia dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej,

- 7 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00+ w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 – zagadnienia dotyczące układu komunikacyjnego.

Wszelkie informacje na temat Studium ... http://www.mpu.lodz.pl/page/641,informacja.html

Składanie uwag do projektu. Każdy ma możliwość złożenia UWAG do projektu Studium... Uwagi składać można w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2017 r. zgodnie z procedurą określoną na stronach internetowych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Dla środowiska architektonicznego było zorganizowane spotkanie informacyjne w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP. Studium wykonane jest w nowatorski i intersujący sposób. Podczas dyskusji architekci składali swoje uwagi, komentarze i sugestie do przedstawionego dokumentu planistycznego. Zastanawiającym jest, że podczas spotkania na wiele uwag Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wskazywał, że na wiele założeń nie miał wpływu i zostały one wykonane zgodnie z „sugestiami”, których nie można było zmienić.

Mając na względzie wagę dokumentu planistycznego jakim jest Studium i niepokojących informacji dotyczących metodologii pracy nad tym dokumentem zachęcamy Państwa do zapoznania się z nim i przekazania Uwag zgodnie z procedurą.

Zapraszamy na kolejne Spotkania z cyklu „Środy ma Łąkowej – Budujemy Łódź Unikalną”. NAjbliższ spotkanie już 6 września a szczegóły dotyczące spotkań odnajdą Państwo na stronie Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi. www.izbabud.lodz.pl/

Wojciech Wycichowski - architekt, członek Komitetu Rewitalizacyjnego przy Urzędzie Miasta Łodzi, społecznie angażujący się w przedsięwzięcia okołorewitalizacyjne. Inicjator kilku projektów w ramach rewitalizacji, współtwórca idei tzw. Nowego Centrum Łodzi.

Zapraszamy do obejrzenia pełnego zapisu wystąpienia 2 sierpnia Wojciecha Wycichowskiego  na temat „Rewitalizacji” na kanele YouTube MANU https://youtu.be/XCmTU1u8VUM oraz wykład dotyczący niewykorzystanych możliwości technologii BIM https://youtu.be/H3v31JD4yV4

 
Pozostałe wiadomości » WSPÓLNA WIGILIA oraz GALA wręczenia Nagrody Gospodarczej Laur im. Rajmunda Rembielińskiego » 5 grudnia 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » 16 listopada 2018r. - Piątek na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości » 17 października 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » 18 września 2018r. - II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji » 11 lipca 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » Spotkanie z cyklu Środy na Łąkowej! Termin przeniesiony na 20.06.2018 r. » 16 maja 2018 r. - Środa na Łąkowej z wizytą u Architektów - Budujemy Łódź Unikalną » Spotkanie z cyklu Środy na Łąkowej! Termin przeniesiony na 16.05.2018 r. » 18-20.04.2018 Forum Techniczne + Spotkanie Grupy branżowej WODKAN Centrum » 4 kwietnia 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » 14 marca 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » 7 marca 2018r.- Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » BIZNES MIKSER 2.0 | 19 MARCA | HOTEL DOUBLETREE BY HILTON ŁÓDŹ » 7 lutego 2018r.- Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » 17 stycznia 2018 r. Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną » 3 stycznia 2018 r - Inwestujemy w Łódź w ramach Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » 6 grudnia 2017r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » 8 listopad 2017r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » 18 października 2017 - Klub Budowniczych Łodzi Unikalnej » 4 października 2017r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » 6 września 2017r - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » I Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji - 18 września 2017r » 2 sierpnia 2017r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną 5 lipca 2017 r. - relacja » 5 lipca 2017 - Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną » Walne Zgromadzenie 21.06.2017 r. » 7 czerwca 2017 - Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną temat "Łódź w istocie Fabryczna" » 10 maja 2017 r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Uniklaną » 26 kwietnia 2017 r - Spotkanie: Rewitalizacja - faza realizacji » Klub Budowniczych Łodzi Unikalnej - 19 kwietnia 2017 » 5 kwietnia - Środy na Łąkowej, Budujemy Łódź Unikalną » Targi INTERBUD 2017 - 10-12.03.2017 r. » „KONIUNKTURA, ZASTÓJ, UPADŁOŚCI, SZARA STREFA, W JAKIM PUNKCIE JEST BRANŻA BUDOWNICTWA?” 11 marca 2017 r. » 8 marca 2017r. Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną » Klub Budowniczych Łodzi Unikalnej - 1 Marca 2017 » 15 luty 2017 r. Środy na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną » "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - jak przygotować konkurencyjną ofertę - Projekt nr 3" - 25.01.2017 r. » Budujemy Łódź Unikalną 2017 - Środy na Łąkowej - 11 stycznia 2017 r. » Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2017! » 5 grudnia 2016 - Poniedziałek na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » „Networking w branży budowlanej kluczem do eksportu” - 16.11.2016 r. » 7 listopada 2016 - Poniedziałek na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną » Zaproszenie na śniadanie biznesowe - branża budowlana 22.09.2016 r. » 5 września 2016r - "Poniedziałki na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną" » Urząd Marszałkowski - Dowiedz się, czy są Fundusze dla Ciebie - branża budowlana - spotkanie informacyjne » 1 sierpnia 2016 - Poniedziałki na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną » 4 lipca 2016 roku Zaproszenie Poniedziałki na Łąkowej - Budujemy Łódź Unikalną » Walne Zgromadzienie 28.06.2016 r. » 6 czerwca - Poniedziałek na Łąkowej 11 - Budujemy Łódź Unikalną » Wernisaż "Łódź - odkrywanie przeszłości dla przyszłości" 10 maja 2016 r. » Poniedziałki na Łąkowej 11 Budujemy Łódź Unikalną - 9 maja 2016 r. » 4 kwietnia 2016 - Zapraszamy "Poniedziałki na Łąkowej 11" - Budujemy Łódź Unikalną z wizytą na Wojewódzkiej Konferencji o Rewitalizacji » XIII FORUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W BRANŻY WOD-KAN 6-8 kwietnia 2016 r. » Plebiscyt Kobieta Przedsiębiorcza Województwa Łódzkiego 2015 r. » XXIII Targi INTERBUD 2016 4-6 marca 2016 r. » Zaproszenie na spotkanie „Jak Pomóc Łodzi?” – „Jak wspólnie stworzyć szansę dla rozwoju Łodzi?” 7 marca 2016 r. » Zaproszenie na spotkanie Grupy Branżowej WODKAN CENTRUM 10.02.2016 r. » Zaproszenie na spotkanie Izby 10.02.2016 r. » Zaproszenie na spotkanie "Unikatowe Projekty Nowego Centrum Łodzi i EC 1" 01.02.2016 r. » Unikalny Projekt - Piotrkowska Plus, obywatelska koncepcja rewitalizacji śródmieścia" 4 stycznia 2016 r. » Wigilia Izby 18.12.2015 r. » „UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. AKTUALNE TRENDY W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE” 01.12.2015 r. » Zaproszenie na konferencję „POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁODZI - TWÓJ PARTNER W BIZNESIE” 25.11.2015 r. » „Planowanie spadkowe w firmie” - spotkanie z Panią Mecenas Patrycją Kaźmierczak 05.11.2015 r. » Spotkanie Grupy WODKAN CENTRUM - 04.11.2015 r. » „Metody zabezpieczenia podwykonawców w robotach budowlanych” - spotkanie z Panią Mecenas Patrycją Kaźmierczak 27.10.2015 r. » Wojewódzkie Święto Budowlanych 2015 » "Metody zabezpieczenia podwykonawców w robotach budowlanych" - spotkanie z Panią Mecenas Patrycją Kaźmierczak 22.09.2015 r. » Konferencja "Rewitalizacja obszarowa Łodzi" 11.06.2015 r. » Walne Zgromadzenie Izby 20.05.2015 r. » Spotkanie WODKAN CENTRUM 8 kwietnia 2015 r. » Posiedzenie Rady Izby 25.03.2015 r. » XI Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla branży wod-kan 18-20.03.2015 r. » Konferencja "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego" 12.03.2015 r. » Spotkanie poświecone pamięci Profesora Jakuba Wujka w Regionalnej Izbie Budownictwa w Łodzi 3 marca 2015 r. » Nowa siedziba Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi » Wycieczka do Bawarii 10-14.05.2015 r. » Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki - otwarte możliwości 29.01.2015 r. » Obowiązki firm budowlanych w zakresie BHP w stosunku do podwykonawców i firm zewnętrznych 20.01.2015 r. » Szczęśliwego Nowego Roku 2015! » Informacja w biznesie - jak nie oszaleć w świecie informatyzacji i cyfryzacji - 2 grudnia 2014 » Zapraszamy do udziału w XXII Targach Budownictwa INTERBUD! » Po spotkaniu Grupy WODKAN CENTRUM 07.10.2014 r. » Panoramika już zakończona! » II KONFERENCJA „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” 29 października 2014 r. » List intencyjny Piotrkowkich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. » Spotkanie WODKAN CENTRUM 7 października 2014 r. » Zlota Cegła 2014 dla Mostów-Łódź! » Konferencja „Medycyna Pracy – BHP – Pracodawca” 22 października 2014 r. » Wojewódzkie Święto Budowlanych 19 września 2014 r. » Wycieczka do Wiednia, Salzburga 21-25.05.2014 » Walne Zgromadzenie 11 czerwca 2014 » Wesołych Świąt Wielkanocnych ! » Staże studenckie na kierunkach zamawianych Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej - Budownictwo III rok » Posiedzenie Rady Izby 8 kwietnia 2014 r. » Spotkanie WODKAN CENTRUM 8 kwietnia 2014 » Rewitalizacja - szansą rozwoju gospodarczego i społecznego Łodzi » Szkolenie z nowelizacji ustawy VAT dla Firm z branży budowlanej » Forum Wykonawców "Rewitalizacja Miasta Łodzi - stan realizacji i plany na przyszłość" - Targi INTERBUD 14.02.2014 r. » Udział w projekcie "Zielone Przedsiębiorstwo" » Bal Karnawałowy 2014 » Nowoczesne metody budowy, eksploatacji, renowacji i naprawy obiektów budowlanych" 10.01.2014 r. » Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2014 ! » Gala Fair Play 2013 » Zaproszenie do udziału w debacie "Miasto przyjazne mieszkańcom, miasto zrównoważonego rozwoju" » Spotkanie przedświąteczne członków i przyjaciół Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi » Seminarium - Niedozwolone klauzule w umowach o zamówienia publiczne na roboty budowlane » Zgłoszenia na XXI TARGI INTERBUD 2014 rozpoczęte... » Wybrane przepisy Prawa ochrony środowiska i zmienionej Ustawy o odpadach 14 listopada 2013 r. » Rada Gospodarcza Województwa Łódzkiego powołana... » Wojewódzkie Święto Budowlanych 2013 » Standardy realizacji inwestycji infrastrukturalnych » Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. wyrobów budowlanych » Spotkanie w Izbie dotyczące Europejskiego Forum Gospodarczego » Informacja o decyzji Trybunału Konstytucyjnego » Stanowisko RIB ws. ofert przetargowych na roboty drogowe » Walne Zgromadzenie 12 czerwca 2013 r. » Warsztaty dotyczące dwóch głównych problemów w branży budowlanej » Konferencja "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" » Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego dla firmy FASADA SYSTEM » P+ Architektura i Tożsamość Narodowa » Nasze propozycje zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych » "Wielkie Projekty, a renesans miast" - Piotrkowska Plus » Międzynarodowe Warsztaty Architektoniczne » 20-lecie naszych firm budowlanych » Regionalna Izba Budownictwa na Facebooku » Sąd Polubowny przy Regionalnej Izbie Budownictwa w Łodzi.
Wiadomości / Aktualności WSPÓLNA WIGILIA oraz GALA wręczenia Nagrody Gospodarczej Laur im. Rajmunda Rembielińskiego 5 grudnia 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 16 listopada 2018r. - Piątek na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 17 października 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 18 września 2018r. - II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji 11 lipca 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną Spotkanie z cyklu Środy na Łąkowej! Termin przeniesiony na 20.06.2018 r. 16 maja 2018 r. - Środa na Łąkowej z wizytą u Architektów - Budujemy Łódź Unikalną Spotkanie z cyklu Środy na Łąkowej! Termin przeniesiony na 16.05.2018 r. 18-20.04.2018 Forum Techniczne + Spotkanie Grupy branżowej WODKAN Centrum 4 kwietnia 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 14 marca 2018r. - Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną 7 marca 2018r.- Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną BIZNES MIKSER 2.0 | 19 MARCA | HOTEL DOUBLETREE BY HILTON ŁÓDŹ 7 lutego 2018r.- Środy na Łąkowej Budujemy Łódź Unikalną
© 2008 Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi.
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
tel./fax: 042 639 53 04
Adres e-mail: izbabud@lakowa11.lodz.pl
Realizacja projektu: espe.net.pl. Design & code: przeslakowski.com.